ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

- Μεταφορά ειδικών αντικειμένων & έργων τέχνης

(πιάνo, χρηματοκιβώτια, κ.α.)

- Αποθηκευση & ασφάληση αντικειμένων

(οικοσυσκευές, προϊόντα, κ.α. )

- Αποσυναρμολόγηση & συναρμολόγηση επίπλων, συνδέση και αποσυνδέσεις ηλεκρικών συσκευων
- Παραλαβή από τελωνειακό χώρο

(έως 5000 κιλά)

 
 
 
 

Τι είναι η ADR


Είναι το ακρωνύμιο (Accord european relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route) της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας σχετικά με τις Διεθνείς Μεταφορές Επικίνδυνων Εμπορευμάτων που πραγματοποιούνται οδικώς και η οποία υπογράφηκε στη Γενεύη το 1957. Σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω Συμφωνίας, η οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, εκτός από ορισμένα εξαιρετικά επικίνδυνα εμπορεύματα, επιτρέπεται αρκεί να υπόκειται σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των τεχνικών παραρτημάτων Α και Β της Συμφωνίας. Τα παραρτήματα της ADR περιλαμβάνουν διατάξεις που μεταξύ άλλων αφορούν την ταξινόμηση των εμπορευμάτων, τις διαδικασίες αποστολής, τις απαιτήσεις για την κατασκευή και τον έλεγχο των συσκευασιών, των δεξαμενών κλπ, τις συνθήκες μεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης, διαχείρισης, τις απαιτήσεις για τα πληρώματα και το όχημα. Οι παραπάνω διατάξεις υπόκεινται σε τροποποιήσεις- επικαιροποιήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα (συνήθως ανά διετία). Τις νέες εκδόσεις της ADR ενσωματώνει κάθε φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό μορφή Οδηγίας με την οποία εναρμονίζουν το εθνικό τους δίκαιο και την οποία εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε. (επιστροφή στις συχνές ερωτήσεις)


Ποιά είναι τα επικίνδυνα εμπορεύματα σύμφωνα με την ADR;


Οι κλάσεις των επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με την ADR είναι οι εξής:
• Κλάση 1: Εκρηκτικές ουσίες και είδη
• Κλάση 2: Αέρια
• Κλάση 3: Εύφλεκτα υγρά
• Κλάση 4.1: Εύφλεκτα στερεά, αυτενεργές ουσίες και στερεά απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά
• Κλάση 4.2: Ουσίες με πιθανότητα αυτόματης καύσης
• Κλάση 4.3: Ουσίες που σε επαφή με το νερό αναδίδουν εύφλεκτα αέρια
• Κλάση 5.1: Οξειδωτικές ουσίες
• Κλάση 5.2: Οργανικά υπεροξείδια
• Κλάση 6.1: Τοξικές ουσίες
• Κλάση 6.2: Μολυσματικές ουσίες
• Κλάση 7: Ραδιενεργά υλικά
• Κλάση 8: Διαβρωτικές ουσίες
• Κλάση 9: Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη